Opskrivning

Her har du mulighed for at skrive dit barn op til Storkereden.

Når I har skrevet jeres barn op, kontakter vi jer ca. 2 måneder før ønsket startdato for at aftale et optagelsesbesøg.

Storkereden er en privatinstitution. Derfor foregår alle ind- og udmeldelse samt modulændringer her i Storkereden. (Det kan ikke ske via pladsanvisningen). Skema til modulændringer og udmeldelser fås i Storkereden.

Ved indmeldelse bedes I være opmærksomme på, at barnet skal være udmeldt rettidigt fra kommunal dagpleje eller andet kommunalt tilbud, inden det kan starte her. Der ydes søskenderabat og friplads efter samme regler, som i de kommunale institutioner.

Priser på de forskellige pladstyper følger de kommunale takster. Se ”Pladstyper og priser”. Skema til ansøgning om økonomisk friplads kan hentes på kommunens hjemmeside.

Sæt kryds: Pladstype:
0-2 års plads, fuldtidsmodul
0-2 års plads, 30 timer
Børnehaveplads, fuldtidsmodul
Børnehaveplads, 30 timer 6.15 – 12.00
Juli måned er betalingsfri

Storkeredens optagelsesregler

Institutionen er tilgængelig for alle børn. Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet på ventelisten dog under hensyntagen til at søskende har fortrinsret til institutionens pladser.  Søskende til nuværende eller tidligere børn i institutionen har fortrinsret til institutionens pladser.

Skriv dit barn op

Step 1 of 4

Barnets oplysninger

Udmeldelse/opsigelse af børn

Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt, og varsles med (2 måneders) varsel før den 1. i den måned, som barnet ophører ved udgangen af.

Hits: 415